Baterija proizvodnja kućne hemije

Servisiranje aku-baterija Želimo da Vas informišemo da je "Baterija" d.o.o. Lukavac nastala umesto SZR "Servis Akumulatora" i nastavila da pruža kompletne usluge iz oblasti servisiranja akumulatorskih baterija(industrijske baterije i akumulatori).

Cilj ove informacije je da ukaže na :

1. Opšte zatečeno stanje aku-baterija u eksploataciji i to sa stanovništa:

1.1. funkcionalnosti

1.2. napona na potrošačima

1.3. elektrolita

1.4. ostali nedostatci akumulatora u vidu spojeva, prekida veza, šupljih akumulatora, smeštajnog prostora, prljavštine i dr.

2. Uzroke lošeg stanja sa stanovništa:

2.1. nepodešenosti parametara sprege ispravljača-baterija

2.2. neadekvatnog održavanja

2.3. zastarelosti nekih ispravljača i starosti baterija

3. Put prevazilaženja uočenih problema

4. Rezultate postignute servisiranjem izražene kroz punu pogonsku spremnost baterija i ekonomičnost eksploatacije

Iza nas stoji višegodišnje radno iskustvo u fabrici "Krušik-Akumulatori" kao i višegodišnje iskustvo u efikasnom razrešavanju problema vezanih za eksploataciju akumulatorskih baterija.

Rezultati postignuti servisiranjem ukazuju na put prevazilaženja uočenih problema, zato smo prikupljene podatke obradili i ovde ih na sistematičan način iznosimo kao ilustraciju

svega napred navedenog:

1.Zatečeno stanje nikal-kadmijum akumulatorskih baterija u trafo stanicama 35/10 i

110/35Kv:

1.1.Funkcionalnost

- 25% servisiranih baterija su bile električno prazne i potpuno van funkcije,

- 36% baterija su mogle da zadovolje samo minimalne potrebe potrošnje na 110V=(imale su u sebi do četvrtinu nazivnog kapaciteta),

- 29% baterija su bile spremne da potpuno obave namenjenu im funkciju,

- srednja vrednost kapaciteta kojima su servisirane baterije raspolagale u objektima u momentu preuzimanja iznosila je 22Ah(njihov nazivni kapacitet je 80Ah)

1.2.Napon na potrošačima koji su vezani na 110V=bio je u 48% pregledanih objekata

veći od 121V koliko je maksimalno dozvoljeno (110V+10%) što može ugroziti

svu priključenu opremu. Naponi su se kretali i do 153V=.

1.3.Elektrolit

- nivo elektrolita u većem broju ili svim akumulatorima jedne baterije u 35%

objekata je bio ispod minimalno dopuštenog,

- gustina elektrolita je, u većem broju ili svim akumulatorima jedne baterije u 70%

objekata bila van dozvoljenih vrednosti (1,19-1,21 gr/ccm),

- količina karbonata u elektrolitu u 35% objekata je bila iznad dozvoljene

vrednosti (do 50 gr/lit.)

1.4. U većini pregledanih baterija imalo je pojedinačnih akumulatora u kratkom spoju.

U 7 objekata na bateriji je postojalo mesto prekida usled korozije ili slabe

stegnutosti spojnica. U dosta baterija bilo je šupljih akumulatora.

- Više od polovine pregledanih baterija bilo je mnogo zaprljano prašinom i skramom sode.

- U jednom broju objekata stalaže sa akumulatorima u dva i tri nivoa sa malim medjuprostorom, kao i neodgovarajuće odeljenje, bitno otežavaju tekuće održavanje.

Iz svega navedenog može se videti da je opšte stanje baterija u pregledanim objektima zabrinjavajuće loše. Koje su moguće posledice nefunkcionisanja baterija nije potrebno nabrajati.

2.Mnogo je važnije definisati uzroke ovako lošeg stanja a oni se mogu sistematizovati na sledeće:

2.1.Nepodešenost parametara sprege ispravljač-baterija

- različiti naponi ispravljača za isti broj akumulatora u bateriji,

- različiti broj akumulatora u bateriji za isti tip ispravljača i isti napon punjenja

- u 34% pregledanih objekata napon ispravljača i broj akumulatora u bateriji je bio takav da je prosečan napon po jednom akumulatoru bio manji od 1,35V što je nedovoljno za punjenje baterije i one su bile potpuno ili skoro prazne,

- kod 52% baterija sa dodatnom granom, broj akumulatora u dodatnoj grani i napon punjenja su bili nepodešeni što je za posledicu imalo nenapunjenost akumulatora dodatne grane, a time i nefunkcionalnost cele baterije,

2.2.Neadekvatno održavanje

- nedovoljno elektrolita u akumulatorima,

- prekidi u bateriji,

- velika zaprljanost baterija,

- elektrolit izvan propisanih karakteristika,

- provera kapaciteta baterija i pojedinačnih akumulatora godinama nije radjena;

2.3.Zastarelost nekih ispravljača i starost baterija

- ispravljači u 14% pregledanih objekata su radili samo povremeno bilo da su uključivani uklopnim satom ili ručno.

3. Za dovodjenje svih baterija u puno radno stanje potrebno je eliminisati sve navedene uzroke.

Koncept sa kojim smo do sada nastupali i koji se pokazao maksimalno efikasnim u razrešavanju svih problema vezanih za eksploataciju akumulatorskih baterija, sastoji se u sledećem:

3.1.Pregled baterije od strane naših stručnjaka u objektu korisnika sa merenjem svih

relevantnih parametara potrebnih za ocenu stanja baterije i njene funkcionalne

spremnosti, kao i definisanje svih potrebnih mera za dovodjenje baterije u puno

radno stanje,

3.2.Zavisno od tipa ispravljača i njegovih karakteristika povezivanje optimalnog broja

akumulatora u bateriju (u glavnu granu i dodatnu granu baterije gde se susreće tip

ispravljača sa deljenom baterijom),

3.3.Podešavanje napona punjenja (održavanja napunjenosti, prepunjavanja) baterije

imajući u vidu izabrani broj akumulatora,

3.4.Provera kapaciteta svih pojedinačnih akumulatora u bateriji i selekcija

upotrebljivih (tamo gde je moguće-vršiti ujednačavanje akumulatora po

kapacitetu u bateriji),

3.5.Zamena elektrolita u baterijama u kojima je to neophodno, kao i korekcija gustine

i novoa elektrolita na dozvoljene vrednosti,

3.6.Podizanje nivoa znanja korisnika o nikal-kadmijum akumulatorskim baterijama,

3.7.Definisanje minimalne tekuće kontrole i održavanja od strane korisnika, a koje

garantuje punu pogonsku spremnost baterija.

4.Rezultat svega ovoga može se najbolje videti iz toga što su:

- sve servisirane baterije dovedene u puno radno stanje,

- srednja vrednost kapaciteta kod servisiranih baterija povećana je na 53Ah;

- napon na potrošačima na 110V= sveden je na dozvoljene vrednosti 100V + 10%,

- elektrolit je doveden u granice dozvoljenih karakteristika,

- otklonjeni su svi ostali uzroci lošeg stanja baterija-akumulatori u kratkom spoju, mesta prekida, zavareni su šuplji akumulatori itd.

- od svih servisiranih akumulatora18% ih je imalo nezadovoljavajući kapacitet (manji od 40 Ah), ali je ovo nadomešteno viškom akumulatora povezanih u baterije pre servisiranja i rezervnim akumulatorima po trafo-stanica, pa nije bilo potrebe za kupovinom novih akumulatora.

Takodje treba istaći još dva momenta koji se postižu servisiranjem:

- prepakivanje akumulatora u niz prema veličini izmerenog kapaciteta olakšava korisniku rukovanje,

- isporučena dokumentacija o servisiranju – spisak akumulatora sa fabričkim brojevima i izmerenim kapacitetima, daje korisniku zdrav osnov za formiranje dokumentacije za praćenje ponašanja akumulatora tokom eksploatacije.

Ovakvim pristupom postiže se, pored pune pogonske spremnosti baterije što je osnovni zahtev, i ekonomičnost eksploatacije nikal-kadmijum akumulatorske baterije:

- eliminišu se mogućnosti težih havarija usled nefunkcionalnosti baterije i smanjuju se kvarovi opreme usled previsokog napona ispravljača.

- produžava se radni vek baterije,

- smanjuju se troškovi zamene elektrolita na samo one slučajeve gde je to neophodno,

- minimiziraju se troškovi nabavke novih akumulatora kroz maksimalno korišćenje svih funkcionalno sposobnih akumulatora,

- svodi se tekuće održavanje samo na minimalno potrebno za pouzdan rad baterije,

- smanjuje se potrošnja destilisane vode (usled previsokih napona punjenja), itd.

Izvolite pogledati naše refernce -

Direktor:

Momčilo Pantić, dipl.inž.

 

"BATERIJA" d.o.o. Lukavac bb 14000 Valjevo; Tel./fax: 014 286 431